سیستم های حفاظت پیرامونی

استفاده از سیستم حفاظت پیرامونی به سرعت در حال رشد مي باشد كه اغلب برای جلوگیری از نفوذ افراد غیر مجاز به مناطق امن مانند فرودگاه ها ، زندان ها ، تاسیسات هسته ای و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

shetab ara fence detection systems

هدف کلی بازداشتن، تاخیر انداختن ، شناسایی ، ارزیابی و رد يابي و افزایش بهره وری از پرسنل امنیتی در پاسخ به ورود غیر قانونی و ارائه سطح بالایی از حفاظت برای افراد و اموال در داخل مناطق امن مي باشد. سیستم های حفاظت را می توان بنا به آنچه که برای محافظت از محيط مورد نياز است به دو نوع اصلی تقسیم كرد :

1) قابل مشاهده:
چرا كه گاهي نمايان بودن سيستم حفاظتي موجب ترس و دوري مزاحم مي گردد.

2)غير قابل مشاهده و مخفي:
چرا که :
- دستگير كردن مزاحم بدون متوجه شدنش
- در برخي محيط ها به جهت نياز باید نامرئی باشد از جمله :موزه ها ، اماکن تاریخی، و غیره