بررسی کلاس کاری دتکتورهای حرارتی

در اواسط سال 2003 میلادی استاندارد های مربوط به دسته بندی دتکتور های حرارتی BS 5445-5 مدون سال 1977 منقضی و به جای آن استاندارد جدید BS-EN 54-5 سال 2000 و الحاقیه A1 منتشر شده در سال 2002 جایگزین استاندارد قبلی گردید.

بر اساس استاندارد EN54-5 دتکتور حرارتی ساخته شده پس از سال 2003 باید در یکی از کلاس های دمایی زیر عمل نمایند :

 کلاس A1 : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 54 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 65 درجه سانتیگراد

کلاس A2 : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 54 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 70 درجه سانتیگراد

کلاس B : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 69 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 85 درجه سانتیگراد

کلاس C : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 84 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 100 درجه سانتیگراد

کلاس D : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 99 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 115 درجه سانتیگراد

کلاس E : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 114 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 130 درجه سانتیگراد

کلاس F : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 129 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 145 درجه سانتیگراد

کلاس G : حداقل دمای فعال شدن دتکتور 144 درجه سانیگراد – حداکثر دمای فعال شدن دتکتور 160 درجه سانتیگراد

دتکتور های ساخته شده می توانند با رسیدن به یک دمای ثابت فعال شوند (Static Heat Detector) (حداقل دمای ذکر شده در کلاس های فوق ) یا به افزایش دمای محیط حساس بوده وبه صورت افزایشی عمل نمایند (Rate of Rise Heat Detector) (حداقل تا حداکثر دمای ذکر شده در کلاس های فوق )

-     بر روی برچسب نشانگر مشخصات دتکتورهایی که به صورت ثابت عمل می نمایند پس از کلاس کاری حرف S درج می گردد مانند A2S .

-     بر روی برچسب نشانگر مشخصات دتکتورهایی که به صورت افزایشی عمل می نمایند پس از کلاس کاری حرف R درج می گردد مانند BR .

در انتخاب دتکتور های حرارتی Static باید توجه شود که کلاس کاری دتکتور بالاتر از حداکثر دمای شرایط عادی محیط انتخاب شود . در غیر این صورت احتمال فعال شدن دتکتور به صورت کاذب افزایش می یابد . این دتکتور ها در شرایطی فعال می شود که دمای محیط به صورت آهسته به حداقل دمای عملکرد دتکتور برسد .

دتکتور های حرارتی ROR زمانی فعال می شوند که افزایش دمای محیط با نرخ بالا از دمای عمکلرد عادی دتکتور شروع شده و به حداقل دمای فعال شدن دتکتور برسد .

دتکتور های حرارتی ROR جدید به گونه ای طراحی می شوند که علاوه بر عملکرد به صورت افزایشی ، در صورت رسیدن به دمای ثابت نیز قادر به فعال شدن می باشند .