آزمایشات سیستم اعلام حریق

آزمایش کنترل پنل:

کنترل پنل را قبل از متصل کردن نیز می توان امتحان کرد.

 

  • ابتدامطمئن می شویم که مقاومتهای انتهای خط در جای خود در ترمینال قرار دارند.دراین حالت هیچ سیمی را به جز سیم های ورودی 220ولت متصل نکنید.
  • دو باطری 12ولت حداقل 6/2آمپرساعت(2زون2-pfp)وحداقل 6آمپرساعت(4الی 14زون)در قسمت پایین کابینت قراردهید وآنها را بوسیله سیم رابط بصورت سری متصل می کنیم. باطریها را نیز بوسیله سیم های سیاه وقرمز مربوطه متصل به برد اصلی ،به دستگاه متصل می کنیم،سیم قرمز مثبت وسیم سیاه منفی است.نشانگر اشکال تغذیه(power supply fault)روشن شده بازر به صدادر خواهد آمد.اتصال اشتباه باطری فیوز باطری را می سوزاند ویا ممکن است به دستگاه آسیب برساند .ورودی220ولت را به برق وصل می کنیم در این حالت چراغ mains on روشن می شودودرصورتیکه باطریهاخالی نباشند چراغ نشانگر اشکال تغذیه خاموش شده وبازر قطع می شود.اگر باطریها کاملاً خالی ویانامرغوب باشند چراغ نشانگراشکال تغذیه کماکان روشن می ماند اما بهتر است که با باطری جدید شارژشده امتحان شود.

سوئیچ در حالت نرمال:

اعلام حریق فقط چراغmains on  روشن است،آژیرها ساکت هستند ودکمه های فشاری نیز عمل نمی کنند.

سوئیچ را در حالت arm controlsقراردهید :

دکمه های فشاری فعال می شوندوشخص مجاز می تواند از آنها استفاده کند.چرخاندن سوئیچ تاثیر دیگری روی پنل نمی گذارد.

دکمه test zone lamps/resound/reset را فشار دهید.در زمانیکه دکمه فشار داده می شود چراغهای fireوfaultروشن خواهد شدوبازر به صدا در خواهد

آمد.چراغهای power/batter fault  supplyوfault sounder روشن نخواهند شد.

آزمایش مدار نمایشگر وضعیت تغذیه:

برق 220ولت را قطع کنید،بعد ازچند ثانیه چراغ fault supply power روشن خواهند شد دراین حالت چراغ mains on خاموش شده وبازر به صدا در خواهد آمد.دکمه silence fault sounder را فشار دهیدبازر خاموش می شود ولی چراغpowersupply fault  روشن باقی می ماند.برق 220ولت را دوباره به دستگاه وصل کنید دستگاه پس از مدت کوتاهی به حالت عادی خود بر می گردد.

باطری را قطع کنید،پس از مدت کوتاهی چراغ power supply fault روشن شده وبازر به صدا در می آید.باطری را دوباره وصل کنید.پس از مدت کوتاهی دستگاه به حالت عادی بر می گردد(فقط چراغ سبز رنگ mains on روشن می شود)

این آزمایشات بایستی با باطریهای نو وپرانجام گیرند.باطریهای نامرغوب باعث اعلام اشکال می گردند حتی اگر شارژ شوند.

چنانچه باطریهای خوب ولی خالی استفاده کنید نشانگر اشکال منبع تغذیه تا زمانیکه باطریها به اندازه کافی شارژنشوند روشن می ماند.

آزمایش مدار آژیر اعلام حریق:

ابتدا اطمینان حاصل کنیم که مقاومتهای انتهای خط (با کد رنگ آبی ،خاکستری،قرمز ، طلائی یا نقره ای) بین ترمینالهای (5و6-7و8)قرار گرفته باشند.

ترمینالهای 5و6 رااتصال کوتاه کنیدوبه همین وضعیت نگهدارید ،چراغ sounder fault روشن خواهد شدوبازر به صدادر خواهد آمد.دکمه silence fault را فشار دهید در نتیجه بازرخاموش خواهد شد اما چراغ sounder fault روشن می ماند.

اتصال کوتاه را بر دارید تا دستگاه به حالت نرمال بر گردد.

این آزمایش را با اتصال کوتاه کردن ترمینالهای 7و8 برای مدار دیگرآزمایش تکرارمی کنیم.

هرگز زمانیکه چراغ قرمز رنگ fireروشن است این آزمایش را انجام ندهید،زیرا باعث سوختن فیوزآژیر می شود.

یک پایه مقاومت انتهای خط آژیر را باز کنیم تا مدار آژیر مربوط به ترمینالهای5و6باز شود،چراغ sounder fault روشن خواهد شدوبازر به صدا در خواهدآمد.دکمه silence fault sounder را فشار دهید،بازر خاموش شده اما چراغ sounder fault روشن باقی می ماند.

مدار را به حالت اول خود بر گردانید تا دستگاه به حالت نرمال برگردد.

این آزمایش را با اتصال کوتاه کردن ترمینالهای 7و8 برای مدار دیگرآژیر تکرار کنید.

آزمایش مدار دتکتوراعلام حریق:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که مقاومتهای انتهای خط(با کد رنگ آبی،خاکستری،قرمز،طلائی یا نقره ای)بین هر جفت ترمینالهای دتکتور(9و10-11و12وغیره)قرار گرفته باشد.

حالتهای مدار دتکتور به 4وضعیت ذیل می باشند:

حالت نرمال:جریان کنترل مسیرهای زون از طریق مقاومت انتهای خط برقرار است دتکتورها وشاسی های اعلام حریق به صورت موازی به سیم های مدار زونها متصل شده اند.

اشکال مدار باز:سیم بندی در بعضی نقاط قطع می باشندوجریان کنترل عبور نمی کند.

اشکال اتصال کوتاه :در بعضی نقاط مدار اتصال کوتاه بوجود آمده که باعث عبور جریان کنترل بیش از حد می شود.

وضعیت حریق:اتصال کوتاه نسبی بوجود آمده که باعث ازدیاد جریان کنترل می گردد ولی نه به اندازه ای که باعث اعلام اشکال اتصال کوتاه گردد.اکثر دتکتور های دود وقتی فعال می شوند اتصال کوتاه نسبی بوجود میاورند در حالیکه شاسی های اعلام حریق ودتکتورها ی حرارتی ساده برای بوجود آوردن اتصال کوتاه نسبی به مقاومت 470اهم(کد رنگ زرد ، بنفش،قهوه ای،طلائی یا نقره ای)که بصورت سری وصل شود ،نیاز دارند.

اشکال مدار باز:

با برداشتن یکی از پایه های مقاومت انتهای خط از روی ترمینالهای 9و10،مدار دتکتورها راباز می کنیم .چراغ zon1fault روشن شده وبازر به صدا در می آید.داخل کنترل پنل چراغ gen fault  وzisoروشن می شوند.

دکمه silence fault sounders را فشار دهید،بازر خاموش می شود،اما چراغها روشن می مانند.

مدار را به حالت اول خود بر گردانید تاپنل نیز به حالت نرمال برگردد.

این آزمایش را برای مدار دیگر دتکتورها با باز کردن ترمینالهای 11و12وغیره امتحان کنید.

اشکال اتصال کوتاه:

ترمینالهای9و10را به یکدیگر اتصال دهید ودر این حالت نگه دارید.چراغ zone 1fault روشن شده .بازربه صدا در می آید.داخل کنترل پنل چراغgen faultوziso روشن می شوند.

دکمه silence fault sounderرافشار دهید بازر خاموش می شود.اما چراغها روشن می مانند.

اتصال کوتاه را بر دارید تا پنل به حالت نرمال بر گردد.

این آزمایش را برای مدار دیگر دتکتورها با اتصال کوتاه کردن ترمینالهای 11و12وغیره تکرار کنید.

حالت اعلام حریق :

یک مقاومت 470 اهم (با کدرنگ زرد،بنفش،قهوه ای،طلائی یانقره ای)را بین ترمینالهای 11و12 قرار می دهیم.

رله خروجی آژیر عمل میکند،چراغzone 1 fireچشمک می زند،حال پنل در وضعیت اعلام حریق می ماند.دکمه silence alarm sounders رافشار می دهیم،رله خروجی آژیربه حالت اول بر گشته وچراغ zone 1 fireاز حالت چشمک زدن به حالت ثابت بر می گرددوبازر به صدا در می آید.دکمه reset/resound/test zonelampsرا فشار دهید،پنل دوباره به وضعیت اعلام حریق بر می گردد.مقاومت 470اهم را از روی ترمینال های 9و10 بر می داریم.ابتدا دکمه silence alarm soundersوسپس reset/resound/test zone lampsرافشار می دهیم.پنل به حالت نرمال برمی گردد.

با متصل کردن یک مقاومت 470 اهم ما بین ترمینال های11و12 و غیره این را برای مدار دیگردتکتور ها امتحان کنید.

توجه:فشار دادن دکمه ی   RESET/RESOUND/TEST ZONE LAMPSزمانیکه پنل در حالت اعلام حریق می باشد:

  1. زمانیکه fireچشمک می زند تأثیری ندارد.
  2. زمانیکه آژیرهایاعلام حریق خاموش می شوند (چراغfireثابت روشن است)بازر روشن می شودونمی توان آن را خاموش کرد.
  3. resetکردن پنل در وضعیت قطع آژیر (silence)هنگامیکه حالت حریق وجود دارد دوباره باعث راه اندازی آژیر ها می گردد.

آخرین تست :

دکمه evacuateرا فشار دهید.رله خروجی آژیر ها عمل می کندوآژیرها به صدا در می آیند.

در صورت تمایل می توان این آزمایشات رابا وصل کردن یک آژ یر،دتکتوردود،شاسی اعلام حریق ومقاومت انتهای خط به ترمینالهای مربوطه انجام داد.

امکانات فرعی:

امکان آزمایش مهندسی (آزمایش non-latch):

این سری پنل ها دارای امکاناتی هستند که شاسی ها ی اعلام حریق ،دتکتورهاوآژیرها آزمایش شوندوبه صورت اتوماتیک به حالت اولیه خود بر گردند.برای انجام این آزمایش جامپرeng(داخل کنترل پنل)رااز موقعیت پایین به بالا جابه جا می کنیم.ledمربوطه روشن خواهد شدوبازر به صدا در خواهد آمد که آنرا نمی توان خاموش کرد.

حال اگر شرایط اعلام حریق بوجود آید آژ یر حدود نیم ثانیه به صدا در خواهد آمدوقبل از اینکه دوباره به صدا در آیدسه ثانیه خاموش می شود.این عمل تا زمانیکه دود داخل دتکتور باشد یا شاسی به حالت عادی باز نگردد ادامه می یابد.پس از اتمام این آزمایش جامپر را درموقعیت اولیه خود قرار می دهیم.

چراغ روشن                                                     جامپر در موقعیت پایین

جامپر درموقعیت بالا

eng                                                                   eng

خارج کردن زون از مدار(ایزوله کردن زون):

چنانچه لازم باشد می توان زونها را بوسیله جامپر آن (z1 isoیاz2 iso)در موقعیت بالا از مدار خارج کردled  مربوطه وچراغ fault زون مربوطه جهت نشان دادن از مدار خارج شدن زون روشن خواهد شد،بازر به صدا در خواهد آمد وآنرا می توان خاموش کرد.زمانیکه آزمایش کامل شد جامپررا به حالت اول بر می گردانیم.

برای بازگشت به حالت استانداردbsسال 1980:

در کنار ledهای اشکال مدار باز(o)واتصال کوتاه(s)برای هر زون یک مقاومت جامپر0Ω  با علامت z2s  یا z1s وجود دارد.

قطع کردن این جامپر مدار نشانگر اتصا ل کوتاه را از کار می اندازد که امکان استفاده از دستگاه را برای شاسی های اعلام حریق که مقاومت 470 اهم ندارد فراهم می سازد.

L11     o     s                                        این جامپر را قطع می کنیم

.

استفاده از روش فوق توصیه نمی گردد چرا که بروز اتصالی در سیم کشی ها باعث اعلام حریق می شود.

چراغ اشکال عمومی سیستم اعلام حریق:

در صورت بروز هر گونه اشکال این چراغ روشن می شود.

این چراغ در زمانهای مختلفی روشن می شودوبه عملکرد عادی کنترل پنل بستگی ندارد.این چراغ برای نمایش اشکالانی که از طریق کانکتور توسعه pl2  پدید می آیند بکار می رود.

مگنت های نگهدارنده:

مطابق با استاندارد5839-1988  bs نباید از وسایلی که جریان مصرف را بالا برده و باعث کاهش زمان کار باطری می شوند(حداقل 24ساعت تغذیه دستگاه همراه با نیم ساعت آژیر با بار کامل فقط توسط باطری )استفاده  شود.

توصیه:

1-مگنت های نگه دارنده 24ولت بایستی بوسیله منبع تغذیه 24ولت جداگانه تغذیه شوند.

2-مگنت های نگه دارنده 220ولت بایستی توسط رله ای که از طریق دستگاه تغذیه می شود راه اندازی گردند.( رله با بوبین 24ولت وکنتاکت220ولت).

نصب اولیه:

کابل کشی وحصول اطمینان از تطابق آن با استانداردbs 5839:

ابتدا موقعیت کلیه قسمتها را با نقشه چک می کنیم.

کابل کشی رامطابق بانقشه انجام می دهیم.

بعد از کابل کشی ،دتکتورهای حرارتی ودود،شاسی هاوآژیرهای اعلام خطر را نصب می کنیم.

کنترل پنل را طبق دستورالعمل های آزمایش کنترل پنل آزمایش می کنیم.

بعد از باز کردن درب جلوی پنل،به شرح زیر ،جعبه اصلی پنل رادر محل مناسب نصب می نماییم:

-                 پیچ اتصال ارت روی برد اصلی پنل را باز کرده وکابلشو را از زیر آن جدا می کنیم.

-                 سوکت pl3را با دقت از محل اتصال آن جدا می کنیم.

-                 لولاهای درپنل را از شیار های مربوطه آن از جعبه اصلی جدامی نماییم.

-

-                 جعبه اصلی پنل را با استفاده از 4عددسوراخ نصب ،به دیوار پیچ می کنیم.

کابل برق 220 ولت راازسوراخهای بالای جعبه وارد می کنیم.ورودی برق 220ولت وسیم کشی آن بایستی طبق قوانین رایج سیم بندیieeeواستاندار دbs5839انجام شوند.تا زمانیکه سیم بندی امتحان نشده است هیچ دتکتور یاآژیری را متصل نمی کنیم.اغلب پایه دتکتورها هنگامیکه دتکتور روی آن نباشد مدار سیم کشی را باز می کنند برای آزمایش سیم کشی بایستی ارتباط مدار باز سیم کشی را بر روی پایه دتکتور کامل نمود.

سیم های ورودی را قبل از آزمایش کامل پنل به ترمینالهای آن وصل نکنید،دتکتورها را تا اتمام کارهای ساختمانی (که امکان وجود گردوغبارمی باشد) از پایه های آنها خارج کنیم که به دلیل ورود گردوغبار به داخل باعث ایجاد آژیر مزاحم نشوند.

نصب تکمیلی:

هنگامیکه کلیه کارهای ساختمانی تمام شده وهیچ گردوغباری وجود ندارد:

مطمئن شوید که برق 220ولت پنل قطع می باشد.

برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به پنل در هنگام اتصال سیم ها،باطری ها رااز داخل پنل برمیداریم.بعد از آزمایش کردن سیم بندی وپنل،مقاومتهای انتهای خط را از ترمینال پنل باز کرده وآنها رابه ترمینالهای آخرین دتکتور وآخرین آژیر هر مدار وصل می کنیم.(می توانیم قبل ازباز کردن مقاومتهای متصل به ترمینالهای پنل، از مقاومتهای داخل زیپ کیپ همراه پنل برای اتصال به آخرین دتکتور وآژیر استفاده می نماییم وپس ازاتمام تست،مقاومتهای داخل پنل را برای استفاده های بعدی داخل زیپ کیپ نگهداری می نماییم).

سپس کلیه آژیرها ودتکتورها را وصل می کنیم.

کامل بودنمدار سیم کشی را بوسیله یک اهم متر چک می کنیم.

مطمئن شویم که به هر شاسی مقاومت 470اهم متصل باشد،در غیر این صورت به جای حالت اعلام حریق نشانگر اشکال مدار کوتاه روشن خواهد شد.

تذکر:هنگام متصل بودن هر گونه وسیله الکترونیکی،سیستم را بوسیله مگا اهم سنج آزمایش نکنید.

زمانیکه مطمئن شدیم که کلیه اتصالات محکم می باشند وعایق روی سیم ها سالم می باشنددرب جلوی پنل را درجای خود قرار دهیم،باطری ها را داخل پنل  قرار داده وسیم های آنها رامتصل می کنیم وبرق پنل را نیز متصل می نماییم.

کلیه دستگاهها فضای لازم را برای قرار دادن دو باطری 7 آمپر ساعت دارا هستند.

عیب یابی :

هشدار:هنگامیکه درب جلوی پنل باز می باشد برق 220 ولت را قطع نمی کنیم.

شاسی های اعلام حریق ودتکتورهای حرارتی ساده به جای اعلام وضعیت حریق باعث اعلام اشکال می شوند:

مقاومت 470 اهم در داخل شاسی اعلام حریق و یا دتکتور حرارتی ساده نصب نگردیده است.طبق استاندارد bs5839 از اول ژانویه 1990بایستی یک مقاومت 470 اهم (با کد رنگ زرد،بنفش،قهوه ای،طلائی یانقره ای)در داخل شاسی های اعلام حریق ودتکتورهای حرارتی ساده به صورت سری نصب شود.

بازر به صدا در می آیداما هیچگونه نشانگر اشکال روشن نمی شود:

کنترل کنیم که جامپر آزمایش مهندسی (eng) در موقعیت بالا قرار نداشته باشد. آنرا در موقعیت پایین قرار دهید تا بازر خاموش گردد وچراغ مربوط به آزمایش مهندسی (کنار جامپر مربوطه) خاموش شود.

اشکال تغذیه(power fault)

آیا چراغ سبز mains onروشن است؟در غیر این صورت تغذیه 220 ولت وفیوز آن را کنترل کنیم.

سیم های باطری را چک کنیم (باید سیم قرمز رنگ به ترمینال مثبت باطری وسیم سیاه رنگ به ترمینال منفی باطری وصل باشد)اگر سیم های باطری اشتباه متصل شوند ،فیوز باطری خواهد سوخت که باعث روشن شدن نشانگر اشکال تغذیه می گردد.در این صورت با پشتیبانی کننده تماس می گیریم.

کنترل کنیم دو باطری 12ولت با آمپر ساعت مناسب به صورت سری به سیستم وصل باشد.

کنترل کنیم که کانکتورها درست به برد ها متصل شده باشند.

کنترل کنیم که سیم های ترانس درست داخل ترمینال قرار گرفته باشند.

چنانچه چراغهای mains on وpower supply fault هنوز روشن هستند ،باطری ها را عوض کنیم.

اشکال اعلام حریق(fire fault):

مدار زونی را که باعث ایجاد اشکال شده است از ترمینال جدا کرده ومقاومت صحیح انتهای خط (با کد رنگ آبی،خاکستری،قرمز،طلائی یا نقره ای)را به جای آ ن قرار می دهیم.

سوئیچ را در حالت armقرار می دهیم ،دکمه silence وسپس دکمه reset را فشار می دهیم .در صورت رفع

اشکال اعلام حریق سیم بندی را چک کنیم.چنانچه وضعیت اعلام حریق ادامه یافت واشکال برطرف نگردیدبا پشتیبانی کننده تماس می گیریم.

اشکال زون(zon fault):

مدار زونی را که اشکال دارد از ترمینال جدا کرده ومقاومت صحیح انتهای خط (با کد رنگ آبی،خاکستری،قرمز ،طلائی یا نقره ای)را به جای آن قرار می دهیم.در صورت رفع اشکال زون،سیم بندی را چک می کنیم.دتکتور وسیم بندی را مجدداﱟ چک می کنیم.

جامپر خارج کردن زون از مدار را چک کنیم که در موقعیت بالا قرار نداشته باشد.

اشکال آژیرها(sounder fault):

فیوز های خروجی آژیر f3وf4وفیوز خروجی کمکی (aux)f1راکه بر روی برد اصلی قرار دارند آزمایش کرده ودر صورت سوخته بودن آنها را تعویض کنید.(فیوز20میلیمتری 1آمپر)

کنترل کنیم که مقاومت انتهای خط(6800اهم قرمز،بنفش،طلائی یا نقره ای) وصل شده باشد مدار آژیر مربوطه را از ترمینال جدا کرده وفقط مقاومت انتهای خط را به جای آن قرار می دهیم.

در صورت رفع شدن اشکال آژیر ،سیم بندی را چک کنیم سوئیچ را در حالت arm قرار داده ودکمه reset را دوباره فشار می دهیم.

دکمه ها عمل نمی کنند:

سوئیچ را در حالت arm قرار می دهیم.دکمه silence وسپس resetرا فشار می دهیم.اگر خطا باقی ماند کانکتور اتصال سوئیچ به بردرا کنترل می کنیم اگر مشکل برطرف نشد با پشتیبانی کننده تماس بگیریم.

بازدید سیستم:

بازدید روزانه:

کنیم که چراغ سبز رنگ mains onروشن باشد.همچنین هیچ چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد.هر گونه اشکال را به سرویسکار مربوطه گزارش دهیم ودر فرم ثبت وقایع ثبت کنیم.

بازدید هفتگی:

سوئیچ را در حالت arm controls قرار داده ودکمه reset/resound/test zone lampsرافشار می دهیم.

کنترل کنیم که چراغ زونها روشن می شودوبازر کار می کند.شاسی اعلام حریق یا سنسوری را فعال کنیم تا اعلام حریق آزمایش شود،عملکرد آژیرها را کنترل کنیم.دستگاه را با فشار دادن دکمه silenceوسپس  reset/resound/test zon lampsبه حالت اولیه بر می گردانیم(برای انجام این آزمایش به دو نفر نیاز می باشد)

هر هفته یک زون مختلف وهمچنین شاسی ویاسنسور متفاوتی را امتحان کنیم.بدین ترتیب به صورت دوره ای کلیه شاسی ها وسنسورها را امتحان کرده ایم.

توصیه می شود نقشه ای ازساختمان در مورد جزئیات مربوط به محل استقرار شاسی ها وسنسورها در دسترس داشته باشیم.

کلیه شاسی ها وسنسورها را کنترل کنیم تا مطمئن شویم همگی آنها در دسترس می باشند.

بازدید فصلی:

گزارشات قبلی را مطالعه کنیم وچک کنیم که اشکالات قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند.

باطری واتصالات آنرا بازدید کنیم.مانند بازدید هفتگی در هر زون یک سنسور ویاشاسی را فعال کنیم تا اعلام حریق را آزمایش کنیم.برق 220ولت را قطع کرده وقابلیت باطری برای تغذیه آژیرهارا کنترل کنیم.

بازدید سالانه:

همانند بازدید هفتگی وفصلی عمل کرده ولی کلیه دتکتورها،شاسی های اعلام حریق،آژیرهاوتجهیزات کمکی را برای عملکرد صحیح کنترل کنیم.

هر دو یا سه سال یک بار:

برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح وعدم وخود آژیر مزاحم ،دتکتورهای دود را تمیز کنیم.لازم به ذکر است که برای تمیز کردن این دتکتورهاوسایل مخصوصی مورد نیز می باشد.

هر پنج سال یک بار:

باطری خشک را تعویض کنیم.

ثبت مشخصات نصب سیستم:

محل نصب:                                                                         نوع وتعداد دتکتورها:

کاربر:                                                                              نوع وتعداد آژیرها:

شخص مسئول:                                                                نوع وتعداد شاسی ها:

مسئول سرویس ونگهداری:                                           تلفن تماس(ساعات اداری):

شماره قرارداد سرویس ونگهداری:                                تلفن تماس(خارج از ساعات اداری):